Projekt uchwały w sprawie diet

      Brak komentarzy do Projekt uchwały w sprawie diet

Projekt uchwały –

UCHWAŁA NR …/…/
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia …………..
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Czeladzi
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ust.4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z z 2016 r.,poz.446 tekst jednolity wraz ze zmianami Dz.U z 2017 r. Poz.730, 935), §3 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujacych radnemu gminy (Dz.U.Nr 61, poz.710) oraz §2 i §5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U.Nr 66, poz.800 z póź. zmianami) Rada Miejska w Czeladzi uchwala,co następuje:

§ 1

1. Radnym Rady Miejskiej w Czeladzi w zależności od funkcji pełnionej przez radnego, przysługują zryczałtowane diety miesięczne.
2. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość przysługującej radnemu diety jako stawkę procentową kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
3. Ustala się następujące stawki procentowe kwoty bazowej dla wyliczenia diety dla radnych:
a) dla Przewodniczącego Rady – 60 %
b) dla Wiceprzewodniczących Rady – 50 %
c) dla Przewodniczących Komisji – 40%
d) dla radnych niebędących członkami żadnej komisji – 30 %

§ 2.

1.W przypadku zbiegu prawa do diety z dwóch lub więcej tytułów radnemu przysługuje jedna korzystniejsza dieta
2.W przypadku zbiegu prawa do diety z tytułu pełnienia dwóch lub więcej funkcji określonych w § 1 ust.3 pkt.a) do c) radnemu przysługuje jedna korzystniejsza dieta.

§ 3.

Przysługującą radnemu dietę obniża się o 25% za każdą nieobecność radnego na posiedzeniach
Rady, Komisji, posiedzeń wspólnych Komisji zwołanych przez Przewodniczącego Rady lub Przewodniczących Komisji.

§ 4.

Radnym przysługuje zwrot kosztów służbowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz przepisach rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

§ 5.

1. Do wydawania polecenia służbowego wyjazdu dla radnego uprawniony jest Przewodniczący Rady lub upoważniony przez Przewodniczącego Rady Wiceprzewodniczący.
2. Do wydawania polecenia służbowego wyjazdu dla Przewodniczącego Rady wyznacza się Wiceprzewodniczącego Rady wskazanego przez radę Miejską odrębną uchwałą.

§ 6.

W przypadku wyrażenia zgody przez osoby wymienione w § 5 pkt. 1 i 2 na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawki za jeden kilometr w wysokości stawki za używanie pojazdów dla celów służbowych określonej w przepisach dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

§ 7.

Należności z tytułu diet będą wypłacane radnym miesięcznie z dołu w kasie Urzędu Miasta w Czeladzi w terminie do dnia 5 następnego miesiąca na podstawie listy wypłat ustalonej przez Przewodniczącego Rady.

§ 8.

Należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej wypłacane będą w kasie Urzęu Miasta w Czeladzi po przedłożeniu w terminie do 14 dni od powrotu z podróży służbowej przez radnego rozliczenia zatwierdzonego przez wydającego polecenie wyjazdu.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czeladzi.

§ 10.

Tracą moc uchwały: Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXVII/506/2008 z dnia 29 maja 2008 r., Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XLV/688/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/94/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czeladzi

UZASADNIENIE
Funkcją diety jest rekompensata utraconych korzyści z powodu np. wykonywania pracy zarobkowej z powodu uczestniczenia w obradach organów organu uchwałodawczego i jego komisji. Wypłata diety wynika wprost z ustawy i ma charakter obligatoryjny. Rada gminy jednak określa zasady, na jakich następuje wypłata tego świadczenia. Ustalając te zasady, rada nie może jednak zupełnie pozbawić radnych tego prawa.

Diety mogą być wypłacane w formie określonej kwoty za udział radnego w każdym posiedzeniu rady lub komisji albo w formie diety zryczałtowanej, płatnej w ustalonych okresach (na przykład miesięcznie). Naczelny Sąd Administracyjny wskazał np. że: „Z użytego przez ustawodawcę sformułowania «na zasadach ustalonych przez radę» wynika, że pozwala on radzie gminy na dyskrecjonalne działanie. W pojęciu «zasady» mieści się zarówno tryb rozliczeń diet i kosztów podróży, jak i sposób określenia ich wysokości.

Z tego też względu należało uznać, że dopuszczalne było, w ramach swobody, jaką ustawodawca przyznał radzie gminy, określenie zwrotu kosztów podróży przysługujących przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu w sposób zryczałtowany. Ryczałtowe rozliczenie diet i kosztów podróży mieści się niewątpliwie w pojęciu «zasady» jego ustalania.” (wyrok z 17 grudnia 1999 r., sygn. akt III SA 1580/99, OwSS 2000/3/86/8 6, za A. Szewc ).

Dlatego za dopuszczalne należy uznać ustanowienie przez radę zasady, że warunkiem otrzymania pełnej zryczałtowanej diety jest obecność na wszystkich posiedzeniach rady gminy i komisji w danym miesiącu. Każda zaś nieobecność na posiedzeniu powoduje zmniejszenie zryczałtowanej diety o 10 proc. Nieobecność na wszystkich posiedzeniach rady i komisji w ciągu miesiąca powoduje utratę prawa do diety.

Zgodnie bowiem z ustawą o samorządzie gminnym, przewodniczący ma obowiązek zwołać radę co najmniej raz na kwartał. Oczywiście w praktyce sesje i posiedzenia komisji odbywają się dużo częściej (często wymuszają to przepisy statutów lub przepisy ustaw szczególnych, wskazujących na konieczność podjęcia określonych uchwał, np. postępowanie skargowe).

W przypadku więc, gdy w danym miesiącu rada nie miała zaplanowanej sesji (np. na tzw. przerwę wakacyjną) radnemu na podstawie ww. zapisów nie można obniżyć bądź wcale za ten miesiąc nie wypłacić diety. Zapis ten należy odnosić do „nieobecności”, co oznacza, że takowa w ogóle się odbyła, czyli została zwołana przez przewodniczącego.

Przykład
Rada miasta uchwaliła uchwałę w sprawie diet dla radnych. W uchwale tej jest zapis, że dieta ma charakter miesięcznego ryczałtu ale wypłacana jest tylko pod warunkiem, jeśli w danym miesiącu odbędzie się sesja rady miejskiej. Jeśli nie, to pomimo że radni brali udział w pracach prawidłowo zwołanych różnych komisji, w tym miesiącu dieta za dany miesiąc nie będzie wypłacona. Czy uchwała w tej części nie narusza prawa?

Rada miasta nie może ograniczyć i uwarunkować wypłacania diety tylko i wyłącznie co do udziału w sesji rady. Dieta to rekompensata za utracone wynagrodzenie i zwrot poniesionych kosztów przez radnego, w tym m.in. kosztów przejazdu w związku z udziałem radnego w pracach rady gminy i jej organów.

Zgodnie z zamysłem prawodawcy praca radnego ma mieć charakter pracy społecznej. Radny nie może otrzymywać żadnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną przy sprawowaniu mandatu radnego. Jednak pomimo społecznego charakteru tej pracy, radny nie powinien „dokładać do tego z własnej kieszeni” czyli ponosić kosztów wykonywania mandatu radnego. Jak wiadomo koszty takie się pojawiają. Są to m.in.: utracone wynagrodzenie za pracę za dzień, kiedy radny uczestniczy w pracach rady gminy lub jej komisji a nie świadczy pracy na rzecz swego pracodawcy (pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika-radnego na czas obrad rady lub komisji, ale nie ma już obowiązku zapłaty pracownikowi-radnemu tzw. dniówki za ten czas, kiedy uczestniczy on w obradach rady gminy/miasta, bądź jej organów), koszty przejazdu z miejsca zamieszkania (zatrudnienia) do siedziby rady gminy i z powrotem, koszty rozmów telefonicznych z prywatnego telefonu, utrzymanie strony internetowej radnego itp.

Dlatego ustawodawca, przewidując powstanie kosztów wykonywania mandatu radnego, w art. 25 ust. 4 przewidział dla osoby wykonującej mandat radnego rekompensatę tych kosztów w postaci wypłacanej diety, której wysokość i zasady przyznawania, w oparciu o przepisy prawa uchwali rada gminy. Potwierdzeniem tego jest stwierdzenie zawarte m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (wyrok z 27 stycznia 2004 r., sygn. akt II SA/Kr 2603/03), gdzie sąd określił, że „diety radnego nie należy utożsamiać z wynagrodzeniem pracowniczym, lecz zwrotem (części) wydatków ponoszonych przez radnych w związku z wykonywaniem mandatu radnego”.

Zarówno w judykaturze jak i w praktyce stosowanej przez rady gminy przyjęło się, że diety mogą być wypłacane radnemu na dwa sposoby: w formie określonej kwoty za jego udział w każdym posiedzeniu rady lub komisji albo w formie zryczałtowanej, płatnej w pewnych wyznaczonych okresach (patrz wyrok NSA z 24 października 1990 r., II SA 694/90). W tym drugim przypadku judykatura wskazała jedynie (wyrok NSA 17 grudnia 1999 r., III SA 1580/99, oraz uchwała RIO w Łodzi z 2 sierpnia 1999 r.), “że warunkiem zgodności ryczałtowej diety z art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym jest wymaganie, aby ustalając tę formę diety, rada określiła, w sposób nie budzący wątpliwości, zasady potrącenia diet z tytułu nieobecności radnego […] na sesjach rady oraz na posiedzeniach komisji rady i ewentualnie w innych pracach”.

Odnosząc się do danej przez ustawodawcę radzie gminy (miasta) możliwości uchwalenia zasad w sprawie przyznawania diet (art. 25 ust. 4), w mojej ocenie nie może to być na zasadzie pełnej dowolności. Już sam przepis art. 25 ust. 8 mówiący, że rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego ogranicza dowolność tej zasady. Rada gminy (miasta) jest zobowiązana w taki sposób ustalić te zasady, aby były one odzwierciedleniem ponoszonego wkładu pracy przez poszczególnych radnych wyznaczonych do pełnienia funkcji w radzie i w jej organach. Jak stwierdził w wyroku sąd administracyjny (sygn. akt IV SA/Gl 373/09) w pojęciu “zasady” kryje się zarówno sposób określenia ich wysokości jak i tryb rozliczenia diet (podobnie w wyroku NSA z 17 grudnia 1999 r., sygn. III SA 1580/99, OwSS 2000/3/86). Rada posiada zatem uprawnienie do określenia w uchwale, czy radnym przysługuje dieta wypłacana za każde posiedzenie rady czy komisji, czy dieta ryczałtowa, wypłacana np. miesięcznie.

Dlatego jak zaznaczono powyżej, rada gminy (miasta) nie może tu stosować zasady dowolności, czyli określić uchwałą, że za część pracy społecznej radnego będzie wypłacana mu rekompensata w formie diety a za inną część nie. Rada nie może także warunkować wypłacenie miesięcznej zryczałtowanej diety tym, że musi się w danym miesiącu odbyć choćby jedna sesja rady gminy (miasta) a jeśli nie, to choćby nie wiem ile odbyło się w tym czasie komisji rady dieta nie zostanie wypłacona. W mojej ocenie nie będzie także wypełnieniem dyspozycji art. 25 ust. 4 uchwalenie diety w wysokości 0 (zero) złotych, gdyż to z kolei stałoby w sprzeczności z zasadą wyrażoną w judykaturze mówiącej o zwrocie utraconych korzyści i poniesionych kosztach w związku z pełnieniem mandatu radnego.

Należy tu także zaznaczyć dyspozycję wyrażoną przez prawodawcę w art. 24 usg. W artykule tym stwierdza się, że radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Dodatkowo należy tu nadmienić, że nie tylko przepisy ustawy samorządzie gminnym mówią o obowiązku pracy radnego w organach rady gminy. Mówią o tym także i inne przepisy np. art. 270 ustawy o finansach publicznych określających obowiązek zwołania posiedzenia komisji rewizyjne celem rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz wystąpienia z wnioskiem o udzielenie, bądź nie absolutorium organowi wykonawczemu. Także art. 259 tejże ustawy mówi o potrzebie pracy komisji do spraw budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bez obowiązku zwołania sesji rady gminy (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej).

(i) pobierz listę poparcia